Embahada ng Elohim - Ang Kilusang Raelian
Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

Embahada ng Elohim

embassyAng Kilusang Raelian ay isang non-profit na Organisasyong pang-Internasyunal. Nagkakaisang maipaalam sa sangkatauhan ang totoo nating pinagmulan at maipamalita na rin sa mga tao ang napaka-espesyal na mensahe na ipinadala ng mga Elohim, sila’y yaong mga siyentipiko na nagmumula pa sa ibang planeta na may napakataas na abante sa kaalamang siyensya na siya ring responsable sa paglikha ng lahat ng porma ng buhay sa Mundo kasama na ang lahing tao.
Bukod pa sa pagpapalaganap ng ganitong kaalaman ay may mga iba pang layunin ang Kilusang Raelian. Isa sa misyon ng aming organisasyon ay ang paghahanda ng isang opisyal na embahada para sa pagtanggap sa muling pagbabalik ng ating manlilikha.
Sa pamamagitan ng kanilang mensahero na si Rael, ang Elohim ay buong galang na ipinahayag ang pagnanais na lumapag at makipagkita na ng lantaran sa atin. Pero sila ay bababa lamang sa kundisyon na ang kanilang presensya’y buong pagmamahal na tatanggapin ng mga tao, ang gusto nila’y tayo ang dapat na magpakita ng may totoong pagnanais na makita at tanggapin sila sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang naaangkop na embahada bilang imbitasyon ng kanilang pagdating.

Ang embahadang ito ang siyang magiging pangatlong templo na katulad ng naka-propesiya na sa mga lumang kasulatan. Base sa mga plano na ibinigay ng Elohim, dapat na ito ay itatag sa isang neutral na lokasyon na may garantiyang karapatan na umangkin ng ekstrang teritoryong panlupa at pati na ang himpapawid. Ang pagtatatag ng nasabing embahada na may garantiyang kakailanganin para sa karapatan ng bawat uukopa nito ay magsisilbing patunay na ang sangkatauhan ay handang-handa na para sa magiging opisyal na lantarang pakikipag-ugnayan sa ating manlilikha.

(Detalyadong plano para sa hinihiling na embahada ay makikita sa www.ElohimEmbassy.org .)

Ang Kilusang Raelian ay nakapagkalap na ng bilang ng mga bansang puwedeng maikonsidera para sa proyektong embahada, at may ilan na rin sa mga bansang ito ang nagpahayag ng interes para sa pagbibigay ng nasabing lugar para sa proyektong ito. Sa ngayon ay kasalukuyan pa lang isinasagawa ang pag-uusap ukol rito!
Base sa ipinakitang dokumento na nailapit na sa mga pamahalaan ng ilang bansa, ang Embahadang para sa ating Amang nagmumula sa Kalawakan ay magdadala ng ilang magagandang benepisyo para sa bansang papayag na pagtatayuan nito. Ang mapalad na bansang ito’y makakatanggap rin ng espesyal na proteksyon mula sa Elohim at ito’y magiging isang ispirituwal at sentro ng makaagham na planeta para sa darating pang millenia.